I. Algemeen

1.1   Op alle overeenkomsten met Uitgeverij Personalia, ook handelend onder Boekhandel Personalia (hierna: Personalia) zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Personalia aanvaardt geen aeventuele (levering-)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvrage van een abonnement bij Personalia en de aanvaarding door Personalia hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Personalia voor zover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.3 De door Personalia gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Personalia mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en website zijn onder voorbehoud en binden Personalia niet.

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 15 dagen na factuurdatum en op de door Personalia in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2 De termijn van 15 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Personalia in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro (incl. BTW) plus rente 1,5% per (gedeelte van een) maand over het openstaande bedrag..

2.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Personalia verrekenen.

2.6 Personalia behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Personalia totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen/annuleringen

3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Personalia. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van Personalia – indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

3.3 Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht door de Personalia, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de Personalia naar vrije keus het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door de Personalia te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

4. Abonnementen en prijzen van overige door Personalia te leveren producten en diensten

4.1 Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van:
losbladige uitgaven: 6 weken

boekseries: per eerstvolgend deel

tijdschriften binnenland: 2 maanden

tijdschriften buitenland: 3 maanden
4.2 Personalia is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Personalia te leveren producten en diensten aan te passen op basis van de prijzen van de uitgevers.

4.3 Personalia is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Personalia stelt de abonnee/wederpartij zo mogelijk schriftelijk op de hoogte.

4.4 Personalia kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.5 Kopers van losbladige uitgaven worden automatisch genoteerd voor toezending van daarop verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs.
4.6 Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personalia, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Personalia kan haar rechtsverhouding tot de abonnee en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Personalia aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.
5. Wijzigingen

5.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

6. Partiële nietigheid

6.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

7. Geschillen en toepasselijk recht

7.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Personalia worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
7.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

7.3 De wederpartij vrijwaart Personalia tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Personalia in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.